Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WDOBRYMSMAKU.PL

Szanowni Klienci udostępniamy Państwu Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego WDOBRYMSMAKU.PL zwany dalej „Regulaminem”, w którym to określamy zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów jak również zasady korzystania z uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. wds@wds.info.pl.
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
  4. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
  6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego pyr.pl oraz jej podstrony.
  8. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
  9. Sprzedawca – WDS Kalendarze Sp. z o.o., ul. Kopernika 8 / 6, 40-064 Katowice, Polska. NIP 6342827958.
  10. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
  11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta.
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 3. W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu, której treść dostępna jest na podstronie Polityka prywatności (link)
 4. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.
 5. Warto wiedzieć, że:
  1. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest moment kliknięcia przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ.
  2. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 6. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies.

§2 REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 1. W Sklepie Internetowym złożenie zamówienia możliwe jest po wcześniejszej rejestracji i utworzeniu Konta Klienta jak również bez obowiązku rejestracji jako Klient niezalogowany.
 2. Aby zapewnić każdemu Klientowi możliwość wygodnego dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawca w ramach infrastruktury informatycznej Sklepu Internetowego umożliwia bezpłatną rejestrację oraz założenie Konta Klienta.
 3. W celu rozpoczęcia procedury Rejestracji w Sklepie Internetowym należy kliknąć przycisk LOGOWANIE/REJESTRACJA dostępny z poziomu Strony głównej oraz podstron Sklepu Internetowego.
 4. Aby dokończyć procedurę Rejestracji Klient jest proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoim adresem mailowym oraz hasłem.
 5. W celu świadczenia na rzecz Klienta Usług oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych należy złożyć wymagane oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie na adres mailowy Powiadomienia.
 7. Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa powyżej w pkt. 5 zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną.

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym po dokonaniu rejestracji, jak również bez dokonywania rejestracji.
 2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszej kolejności należy wybrać interesujący Produkt z Oferty Sprzedawcy określając jego liczbę oraz ewentualną specyfikację/grawer, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 3. Klient może zakończyć zakupy w Sklepie Internetowym poprzez wejście do Koszyka. Koszyk zgodnie z definicją jest przestrzenią Sklepu Internetowego przygotowaną dla Klienta, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na precyzyjne sprawdzenie m.in.:
  1. nazwy zamawianych produktów;
  2. specyfikacji zamawianych produktów;
  3. ilości zamawianych produktów;
  4. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;
  5. dostępności zamawianych produktów;
  6. wprowadzenia kodów kuponu;
  7. kosztów dostawy;
  8. (opcjonalnie) podatku vat zawartego w zamówieniu;
 4. Po sprawdzenie informacji o Produkcie w koszyku w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk PRZEJDŹ DO KASY. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy uzupełnić formularz Zamówienie. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 5. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym Sprzedawca informuję Klienta o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.
 6. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca po złożeniu Zamówienia weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta Powiadomienie o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatność przy odbiorze osobistym (w siedzibie Sprzedawcy).
  2. Płatność poprzez system płatności PayU.
  3. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Każdy Klient akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie z przepisami ustawy o VAT, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 4. Dostawa zakupionych Produktów może zostać zrealizowana wedle wyboru Klienta na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesyłka Kurierska;
  2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 2. Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania
  Produktu do Sprzedawcy.
 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 6. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

§7. Ochrona praw autorskich

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2017 roku do odwołania.
Shopping Cart